Внести пожертвование

*Согласно пользовательскому соглашению, сумма пожертвований не подлежит возвращению

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

 

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», Ліцензія Національного банку України No 22 від 05.10.2011, в особі Голови Правління Петра Крумханзла, який діє на підставі Статуту, пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання послуг переказу грошових коштів між картками платіжних систем «MasterCard», «VISA» за допомогою віджета для переказів з картки на картку, який розміщено за адресою: http://www.mastercard.com/ua/ для чого публікує цей Договір про наступне:

 

 

1. Предмет договору

 

 

1.1. Банк бере на себе зобов’язання здійснювати прийом / переказ коштів від Клієнтів за допомогою віджета для переказів з картки на картку.

1.2. Якість послуг, що надаються Банком за цим Договором, повинна відповідати законодавству України, нормативним актам НБУ, які регулюють операції з використанням Карток.

1.2.1 Відносини Банку з Клієнтом при наданні послуг регулюються такими нормативними актами:

1.2.1.1. Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00 р. No 2121 — III.

1.2.1.2. Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01 р. No 2346 — III.

1.2.1.3. Постановою Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» N 705 від 05 листопада 2014 року.

1.2.1.4. Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від12.11.03 р. No 492.

1.2.1.5. Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.04 р. No 22.

1.3. Даний Договір публічно доноситься необмеженому колу осіб для сприяння в здійсненні переказів грошових коштів в мережі Інтернет, шляхом його розміщення (публікації) на офіційному веб-сайті http://www.mastercard.com/ua/ (постійно доступний для ознайомлення).

1.4. Даний Договір набуває чинності з моменту реєстрації Клієнта в web-інтерфейсі MasterCard Money Send.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.6. Клієнт запевняє, що не має намірів використовувати віджет для переказів «MasterCard», для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

 

 

2. Терміни та визначення

 

 

2.1. Терміни, які не вказані в даному розділі, вживаються в тексті цього Договору в значеннях відповідно до законодавства України і загальноприйнятих оборотів.

Верифікація — це процедура перевірки персональних даних Клієнта відповідно до норм чинного законодавства України, в тому числі Інструкції про порядок відкриття, використанняі закриття рахунків у національній та іноземній валютах, Затверджена Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.03 р. No 492.

Дистанційне Розпорядження – це розпорядження виконати певну операцію, передане Клієнтом Банку за погодженим каналом доступу з проходженням встановлених правилами процедури передачі розпоряджень.

Ідентифікація – це процедура, яка передбачена нормами чинного законодавства України, в тому числі Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, Затверджена Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.03 р. No 492.

Клієнт — фізична особа, користувач віджету для переказів «MasterCard».

 

 

 

3. Умови використання віджету для переказiв «MasterCard»

 

 

3.1. Банк виконує доручення Клієнта, які містяться в Дистанційному Розпорядженні, відправленному Банку.

3.2. Перекази за допомогою віджета для переказів «MasterCard» доступні власникам картокплатіжної системи «MasterCard» та «VISA», випущеними тільки банками-резидентами України.

3.2.1. Дистанційні Розпорядження не виконуються в разі перевищення відправником грошових коштів наступних лімітів:

— 14 999 UAH – на одну транзакцію.

3.3. Зобов’язання Банку в рамках Договору обмежуються прийомом грошових коштів у Клієнтів і передачею коштів особам, яким вони призначені. При цьому якщо інше в окремих випадках прямо не визначено Договором або додатковою домовленістю Сторін, Банк не є учасником угоди з купівлі-продажу товарів (надання послуг / виконання робіт), так само як і будь-який інший укладений між Клієнтом і контрагентом, і відповідно:

— не регулює і не контролює правомірність операції, її умови, а так само факт і наслідки укладення, виконання та розірвання угоди, в тому числі в частині повернення оплати за такою угодою;

— не розглядає претензії Клієнта, що стосуються невиконання (неналежного виконання) контрагентами своїх зобов’язань за угодою, в тому числі зобов’язань по передачі товарів, надання послуг / виконання робіт.

3.4. Банк має право вимагати у Клієнта документи та інформацію, необхідні для з’ясування його особи, фінансового стану, визначення виду діяльності. У разі відмови Клієнта в наданні необхідних документів і відомостей або умисного надання неправдивих відомостейпро себе, Банк відмовляє Клієнту в його обслуговуванні.

3.5. Контрагент, на чию адресу Клієнт ініціює переведення, вказується Клієнтом в Дистанційному Розпорядженні. Зобов’язання Банку з переказу грошових коштів на користь контрагента вважається виконаним з моменту виконання зазначеного Розпорядження.

3.6. Клієнт зобов’язаний:

— не розголошувати відомостей про логін та пароль Клієнта третім особам;

— надавати Банку достовірну інформацію, необхідну для проведення операцій;

— здійснювати операції відповідно до умов цього Договору;

— за запитом Банку, надавати документи, відомості, необхідні для ідентифікації Клієнта, визначення суті його діяльності та фінансового стану, з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом;

— оплачувати послуги Банку відповідно до тарифів Банку;

— повідомляти Банк про всі зміни даних Клієнта, пов’язаних з виконанням цього Договору, непізніше 3 календарних днів з моменту їх виникнення.

3.7. Інші умови використання віджету для переказів «MasterCard», що визначають права і обов’язки Сторін.

3.7.1. Банк в рамках Договору має право:

3.7.1.1. Припиняти роботу програмних та / або апаратних засобів, що забезпечують функціонування віджета при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступудо віджету;

3.7.1.2. Припиняти можливість використання Клієнтом віджета для переказів «MasterCard» за умови:

— виникнення у Банку сумнівів в законності дій Клієнта з направленням Клієнту вимоги про підтвердження ідентифікації, а також джерела походження коштів для переказу з використанням віджета;

— порушення Клієнтом умов цього Договору;

— в інших випадках, коли здійснення переказу може спричинити збитки для Банку, контрагента або третіх осіб.

 

 

4. Тарифи

 

 

4.1. Банк стягує з Клієнта грошові кошти в якості компенсації витрат і / або винагороди Банку, пов’язаних з виконанням Банком своїх зобов’язань за цим Договором. З діючими тарифами Клієнт може ознайомитися на сайті https://privatbank.ua/perevod-na-kartu-schet-v-privatbanke
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu-schet-v-drugom-banke.

4.2. Оплата Тарифу Клієнтом здійснюється шляхом утримання відповідної суми Банком в порядку, описаному на Сайті mastercard.com.

 

 

5. Порядок укладення та термiн дiї Договору

 

 

5.1. Договір про використання віджету для переказів «MasterCard» укладається між Банком та Клієнтом у формі публічного договору.

5.2. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п.5.4. цього Договору.

5.3. Акцепт умов Договору означає повне і безумовне прийняття Клієнтом всіх умов Договору без будь-яких умов і / або обмежень і рівносильний укладенню двосторонньої письмової угоди.

5.4. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами на сайті http://www.mastercard.com/ua/ шляхом сукупного виконання наступних дій.

5.4.1. Ознайомлення з умовами Договору та їх прийняття шляхом натискання кнопки «Згоден» (або інше).

5.4.2. Реєстрація в web-інтерфейсі MasterCard MoneySend шляхом заповнення форми у відповідному вікні на Сайті, що супроводжується відправкою Клієнту OTP-пароля для входув web-інтерфейс MasterCard MoneySend. Пароль відправляється у вигляді sms-повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний в формі. Під реєстрацією розуміється надання Клієнтом Банку відомостей, необхідних для ідентифікації Клієнта, відповідно до реєстраційної форми, заповнення якої пропонується Користувачеві при здійсненні акцепту. Клієнт зобов’язується повідомляти при реєстрації в web-інтерфейсі MasterCard MoneySend достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності..

5.5. Термін акцепту не обмежений.

5.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

 

 

6. Вiдповiдальнiсть сторiн

 

 

6.1. Банк не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних і / або апаратних засобів, що забезпечують функціонування віджета для переказів «MasterCard», що виникли в результаті причин, незалежних від Банку, а також пов’язані з цим збитки Клієнта.

6.2. Банк не відповідає за тимчасову відсутність у Клієнта доступу до програмних і / або апаратних засобів, що забезпечують функціонування віджета для переказів «MasterCard», а також пов’язані з цим збитки Клієнта.

6.3. Банк не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб.

6.4. Банк не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті:

6.4.1. Наявності «вірусів» і інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, яке використовує Клієнт для доступу до віджета для переказів «MasterCard»;

6.4.2. Невірного заповнення реквізитів контрагента при переказі грошових коштів за допомогою віджета для переказів «MasterCard»;

6.4.3. Якого-небудь порушення Клієнтом цього Договору.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

6.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов Договору.

 

 

7. Змiни i розiрвання Договору

 

 

7.1. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікаціїзмін на сайті http://www.mastercard.com/ua/. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

7.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

7.2.1. З ініціативи Банку, шляхом направлення відповідного повідомлення, Договір вважається розірваним після закінчення десяти днів після отримання зазначеного повідомлення;

7.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

 

8. Вирiшення спорiв

 

 

8.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення Клієнта. Банк після отримання від Клієнта претензії, має право протягом 10 (десяти) робочих днів її розглянути та направити Клієнту письмову мотивовану відповідь.

8.2. Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

 

 

9. Іншi положення

 

 

9.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.2. Користувач гарантує, що не буде використовувати віджет для переказів «MasterCard» вінших цілях, ніж зазначені в цьому Договорі.


Адрес: 03150, г. Киев, ул. Предславинская 43/2, оф.1

Тел: +38066 067 9728

E-mail: FondBlagoDaruyu@gmail.com

 

Мы в соцсетях: